» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

   Advertising ▼

 

... ่ า " พล ั งซ ู เปอร ์ แม เหล " • ป ู แตงก ์ ชอบพ ู ดคำว ่ า ...

... 1544 - 1603 ) ได ้ ศ ึ กษา แม เหล และต ี พ ิ มพ ์ งานต ้ นแบบ De ...

... อไป พฤต ิ กรรมของ ไฟฟ ้ า และ แม เหล ถ ู กศ ึ กษาโดย ไมเค ิ ล ฟาราเดย ์ ...

... นด ิ น การสร ้ างภาพด ้ วยเรโซแนนซ ์ แม เหล และส ่ งแบบแนวตรง โดยไม ่ บดบ ั ง จากพ ื้ ...

... ้ าสถ ิ ต , ไฟฟ ้ า , แม เหล , สมการของแมกซ ์ เวลล ์, แสง • ประจ ุ ไฟฟ ...

... ้ าสถ ิ ตย ์• ไฟฟ ้ ากระแส • แม เหล - ไฟฟ ้ า • คล ื่ นแม ่ เหล ...

... ปของพล ั งงานแสง เส ี ยง ความร ้ อน แม เหล ไฟฟ ้ า หร ื อพล ั งงานชน ิ ดอ ...

... เฟอโรแมกเนต ิ ก , เฟสของ ว ั สด ุ แม เหล • เน ื้ อหา • 1 คำจำก ั ดความ • ...

... ) หร ื อการสร ้ างภาพด ้ วยเรโซแนนซ ์ แม เหล ( เอ ็ มอาร ์ ไอ ; MRI ) ร ...

... ง 4 ( อะตอม , ไฟฟ ้ า , แม เหล และแรงโน ้ มถ ่ วง ) จ ึ งทำให ้ ...

... ้ วย • จ ิ เกลด ์: มนต ์ แม เหล จะใช ้ งานได ้ เม ื่ อม ี ว ั ...

... ตแมน ( Magnet Man ) ห ุ่ นยนต ์ แม เหล ด ่ านจะเป ็ นโรงงงานกำจ ั ดเศษเหล ็ ก • ...

... ี่ ยวก ั บแรงด ึ งด ู ด ( แม เหล ) เป ็ นคนท ี่ ลามกมากเลยท ี เด ี ยวม ...

... หร ื อ เคร ื่ องฉายภาพด ้ วยเรโซแนนซ ์ แม เหล ( MRI ) ในการตรวจว ิ เคราะห ์ สมอง หากป ่ ...

... ้ ท ี่ หล ุ มดำจะม ี ประจ ุ แม เหล แต ่ ถ ้ าเอกภพม ี มากกว ่ า 4 ...

... แม เหล จากว ิ ก ิ พ ี เด ี ย ...

... ้ องการเพ ิ่ มเต ิ มเน ื้ อหา แม เหล ( อ ั งกฤษ : Magnet ) เป ็ นว ...

... ่ างแท ่ งแม ่ เหล ็ ก • • แม เหล เป ็ นบทความเก ี่ ยวก ั บ   ว ิ ...

... ข ้ อม ู ลเก ี่ ยวก ั บ แม เหล ในภาษาอ ื่ น อาจสามารถหาอ ่ านได ้ จากเมน ู ภาษาอ ...

... แม เหล จากว ิ ก ิ พ ี เด ี ย ...

... ย สาราน ุ กรมเสร ี มน ุ ษย ์ แม เหล เป ็ นบ ุ คคลท ี่ ม ี พล ั ...

... เหล ็ ก สร ้ างสหพ ั นธ ์ แม เหล ( Magnetic Union ) โดยร ่ วมม ื อก ั ...

... - ray ) และการสร ้ างภาพด ้ วยเรโซแนนซ ์ แม เหล ( magnetic resonance imaging , MRI ) การศ ึ กษามหกายว ...

... วนมาก ก ิ นท ุ กอย ่ างได ้ แม ้ แต เหล • อเล ็ กซานเดอร ์ ซ ี่ โครง ชายท ี่ ...

... เล ็ กทรอน ิ กส ์ ( Electronic lock ) • แม ก ุ ญแจแม ่ เหล ( Magnetic lock )• Electric strike • Lever tumbler lock ...

... ต ิ โลกเม ื่ อว ิ่ งด ้ วยรางรถไฟแม เหล ( แม ็ คเลฟ ) ในป ี 2003 ช ิ นค ...

... อว ั ตถ ุ ท ี่ เป ็ นแม เหล คำว ่ า " แม ่ เหล ็ กไฟฟ ้ า " มาจากข ้ อเท ...

... ู้ จ ั กก ั นท ั่ วไปในนาม สนามแม เหล ในทางกล ั บก ั น สนาม แม ่ เหล ็ กท ี่ เก ิ ดข ึ้ นจากประจ ...

... แม เหล กโลก จากว ิ ิ พ ี เด ี ย สาราน ุ กรมเสร ี ...

... ่ วงคล ื่ นการแผ ่ ร ั งส ี แม เหล กไฟฟ ้ าในระด ั บต ่ างๆ ั นช ่ วยทำให ้ เราได ้ ทราบข ้ อม ...

... ห ั ว แล ้ วลางส ั งหรณ ์ จะกลายเป ็ นจร ิ ง • แม เหล ็ กด ู ดเคร ื่ องทำห ุ่ นยนต ์ กล ...

... 體 中 文 ).  •^ พ ื ชสม ุ นไพรในป าสะลวง - ข ี้ เหล 3 [ 2010 - 05 - 28 ] ( 泰 文 ...

... ยบเสม ื อนกองไฟท ี่ ค ุ กร ่ น แม ้ ไม เห ็ นเปลวไฟแล ้ ว เหล ื อแต ่ ถ ่ านดำๆ ย ั งม ี ความร ้ อนออกมาอย ู่ ให ้ ...

... ิ ลต ั น ค ้ นพบข ั้ วแม เหล กใต ้ ของโลก • พ . ศ . 2491 ( ...

... ิ งและถ ู กระเบ ิ ดจากกองท ั พอเมร ิ ั น แม ้ หล ั งสงครามสงบลงแล ้ ว เหล าโบราณสถานก ย ั งไม ่ ได ้ ร ั บการด ู ...

... ี กฝ ่ ายไม ่ สามารถลงไพ ่ ได ้ จะคว ำม ื อไปคนท ี่ เหล ื อส ุ ดท ้ ายก ็ จะชนะหร ื อถ ...

... ึ กคร ั้ งน ี้ ได ้ อ ี และเหล าผ ู้ กล ้ าท ี่ เหล ื อก ถ ู กเกาฉ ิ วส ั งหารไปท ี ละคนจนหมด ...

... ็ นต ้ องเป ็ นร ั งส ี แมเหล ็ กไฟฟ ้ า แต ่ ต ั วเล ื ...

... ้ ามวงเว ี ยนไปท ี่ ค ิ วรถสองแถวส ี เหล ื อง แม ่ จ ั น - ิ่ วสะไต ซ ึ่ งค ิ วรถแห ่ งน ี้ ...

... ิ ดทำให ้ กาอาระบาดเจ ็ บอย ่ างหน ั แม ้ เพ ี ยงจ ั กระท ี่ เหล ื อเพ ี ยงข ั้ นส ุ ดท ้ ายก ...

... 角 色 • 合 作 • 2009 年 • เหล ี่ ยมร ั • •   參 考 資 料 • Newwy Patitta . 泰 ...

... ็ นเหต ุ ผลของการไอของเขาไปตลอดช ี ว ิ ตท ี่ เหล ื อ แม ้ ว ่ าปอดของเขาจะได ้ ร ั บการร ั กษาจากการผ ...

... ้ ามาร ั บผ ิ ดชอบคด ี น ี้ ั บเวลาท ี่ เหล ื อน ้ อยจนต ้ องน ั บเป นนาท ี " เง ิ นต ้ องถ ู กโอนให ้ ...

... 456 นาย , แบ ่ งออกเป ็ นส ี่ เหล ่ า ( แม ้ ว ่ ากองพลน ้ อยก ็ สมควรใช ้ ช ...

... เขาเขมร ตะกวด ง ู ด ิ น ง ู เหล ื อม ง ู แม ่ ตะงาว ง ู ห ั วกะโหลก กบหนอง เข ี ...

... Shaft ) ประกบและม ี บ ั วท ี่ ฐาน แม ้ ว ่ าจะเป ็ นส ี่ เหล ี่ ยมแต ่ บางคร ั้ งจะเป ็ นโครงสร ้ างท ...

... ี ประมาณ 15 . 45 เมตร • ส ี่ เหล ี่ ยมจ ั ต ุ ร ั สท ี่ ม ...

... นบทความ 0 หน ้ า ส ่ วนท ี่ เหล ื อเป ็ นหน ้ าโครงการ แม ่ แบบ ว ิ ธ ี ใช ้ หน ้ ...

... สร ้ างเฉพาะในการเก ็ บสะสมภาพเข ี ยนบนฝ ั่ งทะเลสาบโคโม แม ้ ว ่ าภาพเด ิ มจะไม ่ ม ี เหล ... ้ ว ่ าภาพเด ิ มจะไม ่ ม ี เหล ื ออย ู่ แล ้ วแต ่ ช ุ ดท ...

... ่ านสามารถพล ิ กมาเป ิ ดหาความหมายของคำศ ั พท ์ เหล ่ าน ั้ นได ้ โดยสะดวก แต ่ แม ้ ผ ู้ อ ่ านจะไม ่ ได ้ ย ...

 

all translations of แม่เหล็ก


sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

  • คำนิยาม

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

4299 online visitors

computed in 0.796s

   Advertising ▼

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼