» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - Kataster

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

synonyms - Kataster

kataster (n.)

kadaster

phrases

   Advertizing ▼

analogical dictionary

Wikipedia

Kataster

Z Wikipedia

Skocz do: nawigacji, szukaj

Katasterpubliczny rejestr danych o gruntach i budynkach (przedmioty katastru) oraz o ich właścicielach i władających (podmioty katastru).

W Polsce kataster jest utożsamiany prawnie z ewidencją gruntów i budynków (EGiB).

Kataster to zestaw informacji i dokumentów prowadzonych przez administrację podatkową i wykorzystywanych dla potrzeb podatku od nieruchomości. Według ustawy z 1947 r. kataster to oparty na mapie spis i opis gruntów i budynków, stanowiących odrębny przedmiot własności. Celem katastru jest zakładanie i prowadzenie Ksiąg Wieczystych (KW), wymiany podatków i dostarczenie danych w zakresie objętym katastrem dla gospodarki państwa. Zawiera informacje dotyczące: gruntów (położenie, granice, powierzchnia, rodzaj użytków gruntowych i klas gleboznawczych), budynków i budowli (położenie, przeznaczenie, funkcje użytkowe i dane tech.), oznaczenie KW oraz osoby właściciela lub władającego gruntem.

Spis treści

Kataster w ujęciu historycznym

Instytucja katastru istnieje ponad 4000 lat (Egipt, Grecja, Cesarstwo Rzymskie), natomiast w Europie najstarszy dokument katastralny został założony w Albionie w 1086 r. i nazywał się Domesday Book.

Kataster austriacki

Kataster austriacki powstał 23 grudnia 1817 r, stanowił patent cesarza Franciszka I o podatku gruntowym. Oparty jest o odwzorowanie Cassiniego-Soldnera (wiernopolowe). Pomiary katastralne zostały oparte na podstawach matematycznych (sieć triangulacyjna, jednolita skala map) i kartograficznych oraz na ogólnej w geodezji zasadzie „od ogółu do szczegółu”. Operat pomiarowy służył celom fiskalnym i innym celom gospodarki. Do 1897 roku obowiązywał system miar austriackich, potem system miar metrycznych. Dokumentacja tego katastru obejmuje w Polsce następujące ziemie: woj. rzeszowskie, krakowskie (bez powiatu okulskiego i miechowskiego) oraz część katowickiego (powiat cieszyński i bielski). Na początku pod Wiedniem odbywały się doświadczenia, opracowywano metody mierzenia.

W jego skład wchodziły mapy katastralne w skali 1:2880 stworzone metodą pomiaru stolikowego. Częścią zawierającą dane opisowe były arkusze posiadłości gruntowych. Dla umożliwienia poruszania się w zbiorach danych istniał skorowidz parcel oraz protokół właścicieli. Na terenie Polski w zasadzie mapy sporządzone były w układzie współrzędnych o punkcie zerowym w miejscu kopca Unii Lubelskiej we Lwowie. Jedynie na nieznacznych południowych obrzeżach istniały mapy w układzie tzw. węgierskim. Do dnia dzisiejszego mapy pochodne mapom katastru austriackiego stanowią podstawę dla mapy ewidencji gruntów i budynków szczególnie na terenie powiatów gorlickiego, żywieckiego, nowotarskiego, zakopiańskiego. W katastrze austriackim mamy trzy układy: układ lwowski z punktem przyłożenia na Wysokim Zamku (Lwów) (obejmował woj. rzeszowskie, krakowskie, bez powiatów miechowskiego i olkuskiego oraz Spisza i Orawy), układ Wiedeński – punkt przyłożenia to kościół Św. Szczepana (powiat cieszyński, bielski) oraz układ Węgierski – punkt przyłożenia Budapeszt (Spisz i Orawa).Układ lwowski jest układem prostokątnych płaskich, arkusz triangulacyjny podzielono na 20 części, co daje 20 sekcji szczegółowych map katastralnych o wymiarach 20x25 cali. Ma długość jedna kratka × jedna kratka.

Miary powierzchni w Małopolsce między 1791 a rokiem 1876 w oparciu o system morgi dolnoaustriackiej, 1 morg frankoński = 1 morg dolnoaustriacki, 1 łan = 48 morg ≈ 24,2 hektara
j.m.MiarSążni wiedeńskich²Łokci wiedeńskich²metrów²
1 morga (niem.1 Joch)316006439,025754,64
1 miara533,332146,341918,00
1 sążeń² wiedeński4,02373,60
1 łokieć² wiedeński0,90System parcelowy

Kataster austriacki prowadzony był w systemie parcelowym. Parcela oznaczała tutaj ciągłą część uprawy (użytku gruntowego), paryfikatu lub gruntu wolnego od podatku znajdującego się w tym samym posiadaniu.Za odrębną parcelę uważano taką w której:

 • poszczególne części wpisane były do różnych ksiąg
 • określenie przydatności do jednej całości było utrudnione przez oddzielenie np. skarpą
 • nieruchomość stanowiła grupa parcel stanowiących odrębny przedmiot badania

Opodatkowanie

Podlegały mu wszystkie użytki przydatne do uprawy razem z budynkami.Zwolnione z podatku były:

 • nieurodzajne powierzchnie parcel
 • niezagospodarowane jeziora i stawy
 • publiczne drogi, ścieżki
 • rzeki i kanały
 • cmentarze publiczne
 • podwórza i obejścia gospodarstw

Zasady numeracji parcel

 • parcele gruntowe z wyjątkiem dróg publicznych i wód otrzymywały kolejną numerację od 1 do n przez wszystkie sekcje szczegółowe
 • drogi publiczne i wody otrzymywały dalszą numerację w tym samym ciągu
 • parcele budowlane z podwórzami otrzymywały odrębną numerację od 1 do n
 • po sprawdzeniu numery parcel utrwalano:
  • czerwony - numery parcel gruntowych, wód i dróg publicznych
  • czarny - numery parcel budowlanych

Skład operatu katastralnego

 • część kartograficzna
  • mapa katastralna
  • szkice indykacyjne ( sekcje mapy katastralnej pocięte na 4 części i naklejone na karton)
  • manuale (pierwotne szkice polowe)
 • część opisowa
  • protokół parcelowy
  • arkusze posiadłości gruntowej
  • wypisy hipoteczne
  • sumariusz

Kataster pruski

Mapy w katastrze pruskim

 • Mapy pierwotne i pierworysy katastralne – traktowane jak archiwum, nic na się nie nanosiło. Mapa pierwotna – mapa opracowana w drodze kopii szpilkowej z map źródłowych (map separacyjnych i innych). Pierworys katastralny – mapa powstała z bezpośrednich pomiarów gruntowych opracowana w związku z zakładaniem katastru gruntowego. Mapy pierwotne i pierworysy katastralne przechowywano w archiwum i traktowano jako dokument archiwalny. Na mapach tych nie były prowadzone żadne prace kartograficzne. Czystorysy mapy katastralnej były pochodną mapy pierwotnej, na nich prowadzono dalsze prace kartograficzne i obliczeniowe wynikające z prowadzenia katastru gruntowego.
 • Mapy katastralne – czystorysy
 • Mapa uzupełniająca. Mapa pomiaru uzupełniającego – była to zwykle kopia szpilkowa mapy kat (czystorysu) na której wnoszone były wyniki pomiaru uzupełniającego. Jeśli zmiany powodowały nieczytelność mapy lub jeśli zmian nie można było wprowadzić ze względu na zbyt dużą niedokładność wtedy dodatkowo sporządzano rysunek poboczny w większej skali.
 • Mapa separacyjna

Od słowa odłączenia gruntów chłopskich od gruntów dworskich, podziałów wspólnot gruntowych

 • Mapa regulacyjna

Geodeta zamierzał to co chłop użytkował w tym czasie, zamierzał, zapisywał a potem nadawano na to prawo własności.Mapy te powstały przy okazji powstawania katastru pruskiego, na przełomie lat 1861-1864

Skale i formaty map w katastrze pruskim

 • Formaty map: 1000 × 660, 500 × 660, 500 × 330 – tylko dla map katastralnych
 • Skale:
  • podstawowe; 1:2500 i 1:5000
  • dla map pierwotnych; 1:1000, 2000, 3000, 4000
  • dla pierworysów katastrów; 1:1000, 2000
  • dla rysunków pobocznych; 1:2500, 1250, 1625

Zasady numeracji parcel w katastrze pruskim

Numeracja tak samo jak w katastrze austriackim, tylko tutaj o podziale działki świadczył licznik arkusza. Parcele numerowane były dla każdego arkusza mapy osobno (potem w ramach obrębu też osobno). Numeracji podlegały grunty, drogi i rowy. Ostatni nr parceli gruntowej podkreślano jednokrotnie a ostatni na arkuszu mapy (rów, potok) dwukrotnie.

Matrykuła (Mutterrolle)

Oznaczona kolorem zielonym: jest to opis i spis gruntów należących do jednego właściciela, prowadzony według numerów kolejnych nieruchomości rolnych, tzw. artykułów matrykuły (spis i opis wszystkich parcel wchodzących w skład jednej nieruchomości). Czyli artykuł matrykuły zwierał: imię i nazwisko, numery parcel, rodzaj użytku i klasę, powierzchnię parceli czysty, dochód z parceli, ogólną powierzchnię z nieruchomości oraz roczny wymiar podatku.

Księga parcel (Flurbuch)

Jest odpowiednikiem protokołu parcelowego w katastrze austriackim i jest to wykaz numerów wszystkich parcel danej jednostki katastralnej w kolejności arytmetycznej. Zawiera: nr parceli, nr artykułu matrykuły, imię i nazwisko, oznaczenie użytku gruntowego oraz klasę gruntu, pow. parceli, kategorię terenu, nr arkusza mapy, rok wpisu, adnotacje o zmianach. Ma działy: A – grunty podlegające opodatkowaniu, B – grunty nie podlegające opodatkowaniu, C – grunty publiczne, D – tereny zabudowane (tutaj nie ma opodatkowania).

Księga budynkowa (Gebädebuch)

Jest to arytmetyczne zestawienie budynków, według nr administracyjnych we wsi. Zawiera: imię i nazwisko, nr artykułu matrykuły, opis tech. budynku, nr i pow. parcel zabudowanych stanowiących podwórza, ogrody, adnotacje o rocznym wymiarze podatku budynkowego.

Zobacz też

 

All translations of Kataster


sensagent's content

 • definitions
 • synonyms
 • antonyms
 • encyclopedia

 • definicja
 • synonim

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

4515 online visitors

computed in 0.078s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼