» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - metryka (odpis)

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

Wikipedia

Metryka (odpis)

Z Wikipedia

Skocz do: nawigacji, szukaj
Ten artykuł dotyczy rodzaju odpisu. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.
Metryka ślubu zawartego w roku 1907 w Warszawie.

Metryka – potoczna nazwa szczególnego rodzaju dokumentu urzędowego będącego odpisem (wyciągiem) aktu stanu cywilnego, tj. urodzenia, zgonu lub małżeństwa. To także nazwa dla odpisu dokonywanego z wyznaniowej księgi metrykalnej, np. metryka chrztu.

Spis treści

Odpisy akt stanu cywilnego z USC

Odpisy akt stanu cywilnego wydawane są w Polsce przez urzędy stanu cywilnego właściwe terytorialnie dla zdarzenia prawnego (narodzin, śmierci lub zawarcia małżeństwa), którego dotyczy akt. Dla zdarzeń prawnych, które miały miejsce za granicą, właściwy jest urząd, w którym umiejscowiono (zarejestrowano) zagraniczny akt stanu cywilnego.

Akta przechowywane są w urzędach najczęściej przez 100 lat od ich wytworzenia, po czym trafiają do archiwów państwowych. Oznacza to, że po odpisy akt dotyczących zdarzeń prawnych sprzed ponad 100 lat należy zwracać się do archiwów państwowych.

Urzędy stanu cywilnego wydają odpisy akt na odpowiednich urzędowych drukach w trzech odmianach: odpis zupełny, odpis skrócony oraz odpis międzynarodowy. Odpisy zupełne są dwustronicowe, natomiast odpisy skrócone i międzynarodowe są jednostronicowe.

Wzory druków, na których wydawane są odpisy akt stanu cywilnego, są ujednolicone. Odpisy zupełne i skrócone mają postać dokumentu formatu A5 z tłem z poprzecznymi liniami i godłem Rzeczypospolitej Polskiej. Kolor tła zależy od rodzaju aktu. Na tło nadrukowywana jest treść odpisu. Dodatkowo każdy odpis posiada na pierwszej stronie nadrukowane u góry godło Polski z napisem "Rzeczpospolita Polska". Pod spodem podana jest nazwa urzędu stanu cywilnego, wydającego akt, oraz województwo. Na końcu każdego odpisu umieszcza się pieczęć urzędu stanu cywilnego, formułę o poświadczeniu zgodności treści z oryginałem oraz numer właściwego aktu stanu cywilnego, którego dotyczy odpis. Pozostała treść odpisu zależna jest od rodzaju aktu. Odpisy podpisywane są własnoręcznie przez kierownika USC lub osoby przez niego upoważnione.

Chociaż wzory druków przewidują podanie wielu różnych danych, w praktyce podaje się tylko te dane, które znalazły się w samym akcie. Często niektóre pola na druku pozostają puste. Poniższe porównanie ilustruje dane przewidziane do umieszczenia w odpisie (a więc te, dla których istnieją odpowiednie rubryki na wzorze druku).

Metryka urodzenia

Odpis skrócony aktu urodzenia
Odpis zupełny aktu urodzenia, strona 1
Odpis zupełny aktu urodzenia, strona 2

Odpisy akt urodzenia wydawane są na drukach o zielonym kolorze tła.

Odpis skrócony aktu urodzenia

Urzędowy wzór skróconego odpisu aktu urodzenia przewiduje umieszczenie następujących informacji:

 • nazwisko
 • imię (imiona)
 • data urodzenia (pisana słownie i numerycznie)
 • miejsce urodzenia
 • imię (imiona) i nazwisko rodowe ojca
 • imię (imiona) i nazwisko rodowe matki
 • numer aktu urodzenie, którego dotyczy odpis
 • miejscowość i data wydania odpisu

Odpis zupełny aktu urodzenia

Urzędowy wzór zupełnego odpisu aktu urodzenia przewiduje umieszczenie następujących informacji:

Na pierwszej stronie
 • numer aktu urodzenia, którego dotyczy odpis
 • data sporządzenia aktu urodzenia

Dane dotyczące dziecka:

 • nazwisko
 • imię (imiona)
 • płeć
 • data urodzenia (słownie i numerycznie)
 • miejsce urodzenia

Dane dotyczące rodziców:

 • nazwisko
 • imię
 • imiona
 • nazwisko rodowe
 • data urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • miejsce zamieszkania w chwili urodzenia dziecka
Na drugiej stronie

Dane dotyczące osoby (zakładu) zgłaszającej urodzenie:

 • nazwisko i imię (nazwa zakładu)
 • miejsce zamieszkania (siedziba zakładu)

Dane dotyczące samego aktu:

 • uwagi
 • miejscowość i data wydania odpisu

Metryka ślubu

Odpisy akt małżeństwa wydawane są na drukach o żółtym lub ciemnożółtym kolorze tła.

Odpis skrócony aktu małżeństwa

Odpis skrócony aktu małżeństwa

Urzędowy wzór skróconego odpisu aktu małżeństwa przewiduje umieszczenie następujących informacji:

Dane dotyczące osób zawierających małżeństwo:

 • nazwisko
 • imię (imiona)
 • nazwisko rodowe
 • data urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • data i miejsce zawarcia małżeństwa
 • nazwisko noszone przez mężczyznę, kobietę i dzieci po zawarciu małżeństwa

Dane dotyczące rodziców osób zawierających małżeństwo:

 • imię (imiona) i nazwisko rodowe ojca
 • imię (imiona) i nazwisko rodowe matki
 • adnotacje o ustaniu lub unieważnieniu małżeństwa
Można uzyskać odpis aktu ślubu także po ustaniu lub unieważnieniu małżeństwa. Odpis taki stwierdza wówczas, że małżeństwo zostało zawarte, ale obecnie z określonych przyczyn nie obowiązuje, z czego wynika szereg konsekwencji prawnych - zob. małżeństwo w prawie.

Dane dotyczące samego aktu:

 • numer, data i miejsce sporządzenia aktu ślubu, którego dotyczy odpis

Odpis zupełny aktu małżeństwa

Na pierwszej stronie:

 • numer aktu małżeństwa, którego dotyczy odpis
 • data sporządzenia aktu małżeństwa

I. Dane dotyczące osób zawierających małżeństwo

 • nazwisko
 • imię (imiona)
 • nazwisko rodowe
 • stan cywilny
 • data urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • miejsce zamieszkania

II. Dane dotyczące daty i miejsca zawarcia małżeństwa

 • Data
 • Miejsce

III. Dane dotyczące rodziców

 • imię (imiona), nazwisko i nazwisko rodowe ojca
 • imię (imiona), nazwisko i nazwisko rodowe matki

Na drugiej stronie:

IV. Nazwisko noszone po zawarciu małżeństwa

 • nazwisko noszone przez mężczyznę, kobietę i dzieci po zawarciu małżeństwa

V. Świadkowie

 • imiona i nazwiska świadków

VI. Uwagi

VII. Wzmianki dodatkowe

Dane dotyczące samego aktu:

 • numer, data i miejsce sporządzenia aktu ślubu, którego dotyczy odpis

Metryka zgonu

Odpisy akt zgonu wydawane są na drukach o różowym lub fioletowym kolorze tła.

Odpis skrócony aktu zgonu

Odpis skrócony aktu zgonu

Urzędowy wzór skróconego odpisu aktu zgonu przewiduje umieszczenie następujących informacji:

Dane dotyczące osoby zmarłej:

 • nazwisko
 • imię (imiona)
 • stan cywilny
 • data urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • data zgonu (słownie i numerycznie)
 • miejsce zgonu

Dane dotyczące małżonka osoby zmarłej:

 • nazwisko
 • imię
 • nazwisko rodowe
  Dane te podaje się tylko, jeśli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim w chwili śmierci (tzn. nie podaje się ich w przypadku ustania małżeństwa, np. przez zgon małżonka lub rozwód, przed śmiercią osoby, której akt dotyczy).

Dane dotyczące rodziców osoby zmarłej:

 • imię (imiona)
 • nazwisko rodowe

Dane dotyczące samego aktu:

 • numer aktu zgonu, którego dotyczy odpis
 • miejscowość i data wydania odpisu

Odpis zupełny aktu zgonu

Odpis zupełny aktu zgonu, strona 1
Odpis zupełny aktu zgonu, strona 2

Urzędowy wzór zupełnego odpisu aktu zgonu przewiduje umieszczenie następujących informacji:

Na pierwszej stronie
 • numer aktu zgonu, którego dotyczy odpis
 • data sporządzenia aktu zgonu

Dane dotyczące osoby zmarłej:

 • nazwisko
 • imię (imiona)
 • nazwisko rodowe
 • stan cywilny
 • data urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • ostatnie miejsce zamieszkania

Dane dotyczące daty i miejsca zgonu:

 • data zgonu (słownie i numerycznie)
 • godzina zgonu
 • miejsce zgonu
 • data znalezienia zwłok
 • godzina znalezienia zwłok
 • miejsce znalezienia zwłok

Dane dotyczące małżonka osoby zmarłej:

Nie podaje się, jeśli związek małżeński ustał przed śmiercią osoby wymienionej w akcie.
 • nazwisko i imię (imiona)
 • nazwisko rodowe
Na drugiej stronie

Dane dotyczące rodziców osoby zmarłej:

 • imię (imiona)
 • nazwisko rodowe

Dane dotyczące osoby (zakładu) zgłaszającej zgon:

 • nazwisko i imię (nazwa zakładu)
 • miejsce zamieszkania (siedziba zakładu)
 • wzmianki dodatkowe
 • miejscowość i data wydania odpisu

Odpisy międzynarodowe

Istnieją trzy rodzaje odpisów międzynarodowych:

 • formularz A (odpis skrócony aktu urodzenia),
 • formularz B (odpis skrócony aktu małżeństwa) oraz
 • formularz C (odpis skrócony aktu zgonu).

Odpisy te zawierają rubryki z tytułami w języku polskim, francuskim i niemieckim, a ponadto objaśnienia w językach: angielskim, chorwackim, hiszpańskim, greckim, włoskim, niderlandzkim, portugalskim, słoweńskim, tureckim i serbskim. Wzory tych formularzy reguluje konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, której członkiem jest Polska[1].

Odpisy międzynarodowe wydane w Polsce są dokumentami uznawanymi (bez dodatkowych tłumaczeń czy legalizacji) w państwach, które ratyfikowały konwencję nr 17 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego[2][3], czyli w:

Odpisy międzynarodowe sporządzone w wyżej wymienionych państwach uznawane są także w Polsce. Konwencja zabrania pobierania za wydanie odpisu międzynarodowego opłaty wyższej niż za wydanie odpisu skróconego.

Alternatywnym (i bardziej kosztownym) sposobem legalizacji odpisu polskiego aktu stanu cywilnego do użytku w innym kraju jest przetłumaczenie go przez tłumacza przysięgłego, a następnie poświadczenie (np. apostil) tłumaczenia przez właściwy urząd. W przypadku wydania apostilu do tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Polsce odpowiednim urzędem jest Dział Legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych[4].

Odpisy wydawane przez archiwa państwowe

Ta sekcja jest zalążkiem. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Odpisy wydawane przez parafie

Ta sekcja jest zalążkiem. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Odpisy wydawane przez archiwa kościelne

Ta sekcja jest zalążkiem. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Przypisy

 1. http://www.usc.pl/art_file/71.pdf
 2. http://www.usc.pl/art_file/54.pdf
 3. http://www.ciec1.org/SignatRatifConv.pdf
 4. http://www.msz.gov.pl/Apostille,-,poswiadczanie,dokumentow,1796.html

Literatura

 • A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory dokumentów i pism, LexisNexis, Warszawa 2005, ISBN 8373345183
 • Encyklopedia. Prawo - nie tylko dla prawników, Wydawnictwo Park, wyd. III, Bielsko-Biała 2001, ISBN 83-7266-044-1, str. 22-25

Zobacz też

 

All translations of metryka (odpis)


sensagent's content

 • definitions
 • synonyms
 • antonyms
 • encyclopedia

 • definicja
 • synonim

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

5228 online visitors

computed in 0.031s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼